Безперервний професійний розвиток

Види післядипломного навчання здобувачів

Післядипломна освіта відповідно до статті 60 Закону України «Про вищу освіту» – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про освіту» післядипломна освіта передбачає набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає:

1) спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
2) перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);
3) підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
4) стажування – набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань.

Безперервний професійний розвиток (далі – БПР) – це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності.

Заходи БПР – це освітні події медичного спрямування, метою яких є покращення індивідуальної лікарської практики, задоволення потреб пацієнтів та спрощення функціонування системи охорони здоров’я. БПР включає участь слухачів у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я. 

БПР здійснюється за такими формами:

 • очна (денна, вечірня);
 • заочна (дистанційна). 

Форми навчання можуть поєднуватися. 

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікації, що визнаються державою. 

Неформальна освіта – діяльність з підвищення власних знань та умінь, яка провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професій та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (навчання на циклах тематичного удосконалення, курсах стажування, медичне стажування за межами закладу, де працює фахівець), а також організація та проведення тематичних шкіл, семінарів, науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, симуляційних тренінгів, майстер-класів, курсів з оволодіння практичними навичками, дистанційного навчання, у тому числі з використанням електронних навчальних ресурсів тощо.

Строки проходження лікарями циклів спеціалізації та вдосконалення регламентує наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 «Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію».

Спеціалізація та перепідготовка лікарів (провізорів) зі спеціальностей, що не передбачені в інтернатурі, проводиться на циклах спеціалізації після закінчення інтернатури з основної спеціальності.

Підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів здійснюється провідними спеціалістами у медичній галузі на базі ДУ «НІССХ імені М. М. Амосова НАМН України» на: 

 • циклах тематичного удосконалення, 
 • стажування, 
 • інформації стажування, 
 • майстер-класах, 
 • симуляційних тренінгах, 
 • курсах з оволодіння практичними навичками, 
 • практичних навичках фахових шкіл, 
 • семінарах, в т.ч. дистанційне навчання з використанням цифрових технологій і електронних навчальних ресурсів тощо.

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації з окремих розділів  відповідної спеціальності. Необхідний рівень кваліфікації лікаря-спеціаліста забезпечується поєднанням різних видів навчання, систематичною самоосвітою і постійною практичною роботою за напрямком обраної спеціальності.

Курси інформації і стажування організовуються та проводяться у ДУ «НІССХ імені М. М. Амосова НАМН України» з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навичок у роботі лікарів відповідно до їх спеціальності і посади. 

Навчання на курсах інформації та стажування регламентується наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». 

Навчальні плани і програми курсів інформації і стажування розробляються фахівцями установ, на базах яких проводяться курси, з залученням до роботи головних спеціалістів і затверджуються МОЗ України.

За проведення заходів (участь в заходах) БПР (освітня складова) науково-педагогічним працівникам ДУ «НІССХ імені М. М. Амосова НАМН України» зараховується навчальне навантаження, у тому числі за формами інформальної освіти.

Навчальний центр проводить навчання на циклах спеціалізації за спеціальностями, звідповідно до наказу МОЗ «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями» (нак. МОЗ № 2136 від 25.11.2022 р.):

 • “Організація і управління охорони здоров’я” (3 місяці);
 • “Хірургія серця і магістральних судин” (4 місяці);
 • “Інтервенційна кардіологія” (6, 3, 1 місяці);
 • ” Інвазивна електрофізіологія” (6, 3 місяці);
 • “Анестезіологія” (3, 6 місяців);
 • “Кардіологія”(3, 6 місяців).

Освітній процес проходить:

 • на денній та змішаній формах навчання;
 • у групі або за індивідуальним графіком.

Наказ 113 від 15.07.23 Про затвердження вартості освітніх послуг
→ Реквізити для оплати за навчання
 План циклів спеціалізацій, ТУ 2023-2024 н.р.
Academic calendar plan specialization cycles, thematic improvement for foreign citizens for the academic year 2023-2024
 Реєстрація на цикли спеціалізацій та ТУ

Нормативні документи
Перелік документів для оформлення на курси спеціалізації та підвищення кваліфікації