Науково-навчальний центр

Завідувачка
Вікторія Володимирівна Кордонець
кандидат психологічних наук, доцент
Тел.: +380 50-987-90-86


Науково-навчальний центр – структурний підрозділ ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» для провадження освітньої діяльності  сфери післядипломної освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  за спеціальністю 222 «Медицина». 

Навчальний центр проводить освітню діяльність у сфері післядипломної освіти за формальною, неформальною та інформальною формами БПР (згідно нормативно-правових документів в т. ч. Наказу МОЗ України 446) з метою підготовки осіб в:

 • інтернатурі (за спеціальностями «Хірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія»);
 • лікарській резидентурі (планується); 
 • спеціалізації за спеціальностями: 
  • “Організація і управління охорони здоров’я”
  • “Хірургія серця і магістральних судин і магістральних судин”
  • “Інтервенційна кардіологія”
  • Інвазивна електрофізіологія”
  • “Анестезіологія”
  • “Кардіологія”

Підвищення кваліфікації лікарів та забезпечення безперервного професійного розвитку,   за неформальними  та інформальними формами безперервної освіти фахівців сфери охорони здоров’я зокрема на:

 • циклах тематичного удосконалення,
 • стажування,
 • інформації стажування
 • майстер-класах,
 • симуляційних тренінгах,
 • курсах з оволодіння практичними навичками,
 • практичних навичках фахових шкіл,
 • семінарах,
 • в т.ч. дистанційне навчання з використанням цифрових технологій і електронних навчальних ресурсів тощо). 

Корисна інформація:

БПР – це безперервний процес розвиток, навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоровя та ппіслядипломної освіти в інтернатурі, дає змогу підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я,  триває протягом усієї професійної діяльності

Форми БПР: формальна, неформальна, інформальна.

 • Формальна освіта  здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій), передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікації, що визнаються державою (інтернатура, лікарська резидентура, навчання на циклах спеціалізації); 
 • Неформальна освіта – діяльність з підвищення власних знань та умінь, яка провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професій та /або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (навчання на циклах тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування, курсах стажування, медичне стажування за межами закладу, де працює фахівець, за кордоном);
 • Інформальна освіта (самоосвіта) – самоорганізоване здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під час професійної діяльності (участь у тематичних школах, семінарах, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, у симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, дистанційне навчання, у тому числі з використанням електронних навчальних ресурсів тощо)

БПР здійснюється за очною (денною, вечірньою); заочною (дистанційною) формами, що можуть поєднуватися.

Фінансування БПР фахівців охорони здоровя за рахунок бюджетних коштів відповідно до Реєстру медпрацівників затверджених постановою КМУ № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», у Порядку, затверд. МОЗУ з урахуванням виділення фіксованих коштів на БПР окр. лікаря, або за рахунок коштів фіз/юридичних осіб та інших не заборонених законом джерел фінансування.

Організація та координація методичного забезпечення БПР, також моніторинг за ефективністю, здійснюються МОЗ та агенцією з питань БПР, яка створюється   МОЗ України.