Науково-навчальний відділ

photo1674560641Завідувачка
Вікторія Володимирівна Кордонець
кандидат психологічних наук, доцент
Тел.: +380 (68) 697 31 03


Науково-навчальний відділ є основним структурним підрозділом інституту, який планує та організовує управління освітньої діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, а також веде облік та звітність з питань науково-навчальної та навчально-методичної роботи ДУ «НІССХ імені М.М. Амосова НАМН України».

Освітній процес здійснюється на засадах студентоцентрованого та компетентнісного підходів, партнерства наукових та науково-педагогічних працівників і здобувачів післядипломної освіти, самоосвіти, проблемно-орієнтованого навчання, інтеграції навчально-наукової діяльності та професійної спрямованості, формування індивідуальних освітніх траєкторій і, за необхідністю, навчання за індивідуальним графіком, проведення навчальних занять кваліфікованими фахівцями – практикуючими лікарями, широке використання дистаційних форм і методів навчання. 

У процесі викладання передбачено проведення лекцій і практичних занять, клінічної практики на базі стажування, самостійна робота здобувачів та консультації з викладачами.

 Освітній процес органічно поєднує в собі традиційні та інноваційні форми та методи навчання: проведення тренінгів, майстер-класів, кейс-репортів, круглих столів, наукових конференцій. Здобувачі долучаються до участі в проектних роботах, конкурсах, олімпіадах і науково-дослідних заходах, мають можливість академічного обміну за національними і міжнародними програмами.

Освітня діяльність на базі Інституту у сфері післядипломної освіти проводиться в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (223 «Медсестринство» планується з 01.09.2023 року) за формальною, неформальною та інформальною формами БПР, згідно нормативно-правових документів з метою підготовки фахівців в:

 • інтернатурі (за спеціальностями “Хірургія”, “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, “Внутрішні хвороби”);
 • спеціалізації за спеціальностями: 
  • “Організація і управління охорони здоров’я”
  • “Хірургія серця і магістральних судин і магістральних судин”
  • “Інтервенційна кардіологія”
  • Інвазивна електрофізіологія”
  • “Анестезіологія”
  • “Кардіологія”

Підвищення кваліфікації лікарів та забезпечення безперервного професійного розвитку,   за неформальними  та інформальними формами безперервної освіти фахівців сфери охорони здоров’я зокрема на:

 • циклах тематичного удосконалення,
 • стажування,
 • інформації стажування
 • майстер-класах,
 • симуляційних тренінгах,
 • курсах з оволодіння практичними навичками,
 • практичних навичках фахових шкіл,
 • семінарах,
 • в т.ч. дистанційне навчання з використанням цифрових технологій і електронних навчальних ресурсів тощо. 

Положення про науково-навчальний відділ

Правила поведінки здобувача освіти

Гуртожиток
Служба психологічної підтримки
Повідомлення про прояви корупції
Умови доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
Сертифікати про акредитацію
Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу